Bezinwazyjne metody diagnostycznetel.: 798 370 180naturopatia@wp.pl

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Celem Polityki bezpieczeństwa danych osobowych jest określenie zasad przetwarzania, ochrony i udostępniania danych osobowych, gromadzonych i przetwarzanych oraz nadzoru nad procesem przetwarzania tych danych.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: „RODO”), które weszło w życie 25 maja 2018r.

Administratorem Państwa Danych Osobowych (zwanym dalej: „Administratorem”) jest Agnieszka Zwierzyk – Karłowska, wykonująca działalność gospodarczą pod nazwą TERAPIE NATURALNE Agnieszka Zwierzyk – Karłowska, adres siedziby: ul. Sienkiewicza 1/7, 39-400 Tarnobrzeg, NIP 864-134-21-70, REGON 830340420 (zwana dalej: ”Firmą”).

Z Administratorem kontaktować się można: telefonicznie – dzwoniąc pod numer 798-370-180, za pomocą poczty tradycyjnej – pisząc pod wymieniony powyżej adres siedziby firmy lub za pomocą poczty elektronicznej – pisząc pod adres e-mail: naturopatia@wp.pl

Korzystając zarówno z te strony internetowej Firmy, jak i oferowanych usług i produktów, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich Danych Osobowych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

Niniejsza Polityka prywatności jest częścią naszego Regulaminu; zgadzając się na Regulamin, wyrażasz również zgodę na zagadnienia niniejszej Polityki prywatności. W przypadku zbieżności terminów stosowanych w Regulaminie i w Polityce prywatności, te ostatnie mają pierwszeństwo.

ZAKRES I CEL GROMADZONYCH DANYCH

 1. Dane osobowe klientów pozyskiwane są podczas rejestracji na wizyty diagnostyczne, testy, terapie itp.; podczas ich trwania (wyniki) oraz po ich zakończeniu (sprawdzenie skuteczności metody).
 2. Dane osobowe gromadzone i przechowywane przez Administratora przetwarzanie są zgodnie z art. 6 (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail) i art. 9 (informacje o stanie zdrowia) RODO.
 3. Gromadzenie potrzebnych danych ma na celu przede wszystkim możliwość łatwej identyfikacji poszczególnego klienta, odpowiedni sposób korzystania przez niego z usług i produktów oferowanych przez Firmę, a także ulepszenie komunikacji w zakresie sprzedaży lub wystawienia faktury / dowodu zapłaty.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do anonimizacji zebranych danych osobowych i przetwarzania ich w celach, które nie zostały wymienione w Polityce prywatności przy zapewnieniu, że dalsze przetwarzanie nie zaszkodzi interesom klienta oraz zostanie zachowana odpowiednia ochrona danych osobowych. W przypadku zaistnienia powyższej sytuacji, Administrator zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić klienta o fakcie dodatkowego przetwarzania dotyczących go danych i o celach owej operacji.
 5. Informacje rozliczeniowe i inne informacje zebrane o kliencie przechowywane są tak długo, jak to konieczne dla celów księgowych lub innych obowiązków wynikających z przepisów prawa, nie dłużej jednak niż jest to przewidziane przez odpowiednie uwarunkowania prawne lub do czasu całkowitego przedawnienia jakichkolwiek roszczeń.
 6. Firma posiada własną stronę internetową, znajdującą się pod adresem http://naturo-patia.pl i zarządzaną w całości przez Administratora. Zawartość tej strony przeglądać można bez konieczności podawania jakichkolwiek danych osobowych, istnieje jednak możliwość skontaktowania się z Administratorem bezpośrednio poprzez umieszczony na stronie adres poczty e-mail, a wszystkie dane osobowe podawane są wówczas przez klienta dobrowolnie.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

 1. W związku z faktem gromadzenia i przetwarzania Państwa danych przez Administratora, przysługuje Państwu prawo do:
 • informacji o tym, jakie dane osobowe są przez Administratora gromadzone i dlaczego oraz czy nie są pozyskiwane od osób innych niż ta, której dane dotyczą;
 • dostępu do danych osobowych, w tym także żądania i uzyskania kopii zgromadzonych danych osobowych;
 • sprostowania danych osobowych, poprawienia lub usunięcia tych, które są niekompletne lub niedokładne;
 • usunięcia danych osobowych (tzw. ”prawo do bycia zapomnianym”);
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • zgłaszania sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przetwarzania automatycznego (w przypadku marketingu bezpośredniego czy profilowania);
 • przenoszenia danych osobowych – zarówno w formie odczytu maszynowego, jak i bezpośredniego transferu;
 • złożenia skargi i otrzymania pomocy od organu nadzorczego;
 • wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.
 1. Każde z wymienionych powyżej praw rozpatrzone zostanie przez Administratora na wyraźną prośbę klienta, których owe dane dotyczą.

ZADANIA I OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA

 1. Administrator zobowiązuje się zastosować wszelkie dostępne środki zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności: zabezpieczyć dane przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Administrator zobowiązuje się do zapewnienia, aby dane osobowe były:
 • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą,
 • zbierane w konkretnych, wyraźnych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
 • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane,
 • prawidłowe i w razie zajścia takiej potrzeby – uaktualniane,
 • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane,
 • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.
 1. Do przetwarzania danych mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez Administratora. Osoby te są zobowiązane zachować w tajemnicy te dane osobowe oraz sposoby ich zabezpieczania, również po ustaniu zatrudnienia.
 2. Administrator zobowiązuje się także sprawować kontrolę nad tym, jakie dane osobowe, kiedy i przez kogo zostały do zbioru wprowadzone oraz komu są przekazywane.
 3. Administrator zobowiązuje się również do nieujawniania danych osobowych klienta osobom trzecim chyba, że klient wyraził na to zgodę i udzielił pisemnego upoważnienia ze wskazaniem osoby upoważnionej lub gdy ma to tego odpowiednie podstawy prawne.
 4. Administrator zaznacza także, że ujawni dane osobowe klienta osobom trzecim lub urzędnikom publicznym tylko wtedy, gdy będzie do tego prawnie zobowiązany.
 5. Mimo wszelkich starań, Administrator nie jest w stanie zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa przetwarzanych przez siebie informacji, zobowiązuje się jednak niezwłocznie zawiadomić odpowiednie organy o fakcie naruszenia bezpieczeństwa danych, a także klienta, jeżeli istnieje zagrożenie dla Jego praw lub interesów.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator ma prawo do zmian w niniejszej Polityce Prywatności i zaznacza, że osoby udostępniające swoje dane osobowe obowiązuje aktualnie obowiązująca wersja owego dokumentu, dostępna w siedzibie Firmy oraz na stronie http://naturo-patia.pl.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Polityka Prywatności zastosowanie mają odpowiednio obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz zapisy Regulaminu.

Z poważaniem

Agnieszka Zwierzyk – Karłowska

       TERAPIE NATURALNE Agnieszka Zwierzyk – Karłowska

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje o cookies i RODO. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close